0
0

فیلم های کلاس های برگزار شده فیزیک نهم

جلسه اول فیزیک نهم

جلسه دوم فیزیک نهم

جلسه سوم فیزیک نهم

جلسه چهارم فیزیک نهم

جلسه پنجم فیزیک نهم

جلسه ششم فیزیک نهم