0
0
0 از 0 رأی

19,000,000 تومان

ترم دوم کلاس المپیاد ریاضی سطح متوسط در قالب 24 هفته و در 96 جلسه تشکیل می شود .

این دوره شامل مباحث جبر ، نظریه اعداد . ترکیبیات و هندسه می باشد.

هندسه : شنبه  – ساعت  17:30  –   استاد وکیلی

ترکیبیات : دوشنبه  –  ساعت  17:30 –  دکتر علیپور

نظریه اعداد : سه شنبه  –  ساعت  17:30 – دکتر جمالی

جبر : چهارشنبه –  ساعت 17:30 –  استاد جعفری

 

 

 

پیش نمایش
  • نوع دوره: مجازی
  • مدرس: اساتید خانه المپیاد
  • زمان شروع دوره: 24 تیر
  • تعداد جلسات: 96 جلسه

اساتید خانه المپیاد

درباره مدرس اساتید دوره های هوشلند

مشاهده بیشتر

المپیاد ریاضی سطح متوسط 1402

المپیاد ریاضی سطح متوسط

دوره المپیاد ریاضی متوسط در 96 جلسه  برگزار خواهد شد.

محتوا

جزوه
جلسه دوم هندسه
جلسه دوم مبحث ترکیبیات
جلسه دوم نظریه اعداد
جلسه سوم مبحث هندسه
جلسه سوم مبحث ترکیبیات
جلسه سوم نظریه اعداد
جلسه چهارم مبحث هندسه
جلسه چهارم مبحث ترکیبیات
جلسه چهارم نظریه اعداد
جلسه اول جبر
جلسه پنجم مبحث هندسه
جلسه پنجم مبحث ترکیبیات
جلسه پنجم نظریه اعداد
جلسه دوم جبر
جلسه ششم مبحث هندسه
جلسه ششم مبحث ترکیبیات
جلسه ششم نظریه اعداد
جلسه سوم جبر
جلسه هفتم مبحث هندسه
جلسه هفتم مبحث ترکیبیات
جلسه چهارم جبر
جلسه هشتم مبحث هندسه
جلسه هشتم مبحث ترکیبیات
جلسه هفتم نظریه اعداد
جلسه پنجم جبر
جلسه نهم مبحث هندسه
جلسه نهم مبحث ترکیبیات
جلسه هشتم نظریه اعداد
جلسه ششم جبر
جلسه دهم مبحث هندسه
جلسه دهم مبحث ترکیبیات
جلسه نهم نظریه اعداد
جلسه هفتم جبر
جلسه یازدهم مبحث هندسه
جلسه یازدهم مبحث ترکیبیات
جلسه دهم نظریه اعداد
جلسه هشتم جبر
جلسه دوازدهم مبحث هندسه
جلسه دوازدهم مبحث ترکیبیات
جلسه یازدهم نظریه اعداد
جلسه نهم جبر
جلسه سیزدهم مبحث هندسه
جلسه سیزدهم مبحث ترکیبیات
جلسه دوازدهم نظریه اعداد
جلسه دهم جبر
جلسه چهاردهم مبحث هندسه
جلسه چهاردهم مبحث ترکیبیات
جلسه سیزدهم نظریه اعداد
جلسه یازدهم جبر
جلسه پانزدهم مبحث هندسه
جلسه پانزدهم مبحث ترکیبیات
جلسه چهاردهم نظریه اعداد
جلسه دوازدهم جبر
جلسه شانزدهم مبحث هندسه
جلسه شانزدهم مبحث ترکیبیات
جلسه پانزدهم نظریه اعداد
جلسه سیزدهم جبر
جلسه هفدهم مبحث هندسه
جلسه هفدهم مبحث ترکیبیات
جلسه شانزدهم مبحث نظریه اعداد
جلسه چهاردهم جبر
جلسه هجدهم مبحث ترکیبیات
جلسه هفدهم مبحث نظریه اعداد
جلسه پانزدهم مبحث جبر
جلسه هجدهم مبحث هندسه
جلسه نوزدهم مبحث ترکیبیات
جلسه هجدهم مبحث نظریه اعداد
جلسه شانزدهم مبحث جبر
جلسه نوزدهم مبحث هندسه
جلسه بیستم مبحث ترکیبیات
جلسه نوزدهم مبحث نظریه اعداد
جلسه بیستم مبحث هندسه
جلسه بیست و یکم مبحث ترکیبیات
جلسه بیستم مبحث نظریه اعداد
جلسه بیست و یکم مبحث هندسه
جلسه بیست و دوم مبحث ترکیبیات
جلسه بیست و یکم مبحث نظریه اعداد
جلسه هفدهم مبحث جبر
جلسه بیست و دوم مبحث هندسه
جلسه بیست و سوم مبحث ترکیبیات
جلسه بیست و دوم مبحث نظریه اعداد
جلسه هجدهم مبحث جبر
جلسه بیست و سوم مبحث هندسه
جلسه بیست و چهارم مبحث ترکیبیات
جلسه بیست و سوم مبحث نظریه اعداد
جلسه نوزدهم مبحث جبر
جلسه بیست و چهارم مبحث هندسه
جلسه بیستم مبحث جبر
اشتراک گذاری: